De waarheid van Hans Borstlap

5 dec. 2019

De waarheid van Hans Borstlap
Vanaf 2020 treedt de wet WAB in werking. De intentie van deze wetgeving is om het werkgevers aantrekkelijker te maken medewerkers vast in dienst te laten treden. Dit met een uiteindelijk doel om vast en flexibel werk te verkleinen. Allereerst juichen wij verkleining van de kloof tussen een vast, - en flexibel contract toe. Immers iedere werknemer met een behoefte aan een vaste aanstelling zou na een flex periode bij gebleken geschiktheid in dienst mogen treden. Vraag is alleen of “flexend” Nederland hiervoor een behoefte voelt. Onze ervaringen zijn hierin op zijn minst ietwat genuanceerder.

Nederland is flex kampioen
Afgelopen week kwamen wij een artikel in het Algemeen Dagblad onder ogen waar wij graag iets dieper op in willen gaan; “Flexwerk is in Nederland extreem doorgeschoten”, kopt de krant in.  Even kort de feiten uit dit artikel: In 2003 had driekwart van de werkenden nog een vast contract maar in 2018 is dit aandeel gekelderd naar zes op de tien werkenden. Op dit moment kent Nederland 2,2 miljoen flexibele arbeidskrachten en 1,2 miljoen zelfstandigen.

trophy-1674911_1280Hans Borstlap (kabinetsadviseur) haalt in het artikel aan dat wij Nederlanders niet trots moeten zijn op de titel “ flex kampioen”. De gedachte die Hans Borstlap voorstaat en wij volledig onderschrijven is dat de waarde van het werk centraal moet komen te staan. Zoals Hans citeert: “Werk gaat om waardigheid, om zingeving en is iets heel anders dan een pakje boter kopen in de winkel dat je weggooit als het op is. Die analyse moet eerst gemaakt worden voordat we weer terugvallen in oude discussies over de hoogte van transitie vergoedingen en over de vraag of het salaris bij ziekte 1 of 2 dagen doorbetaald moet worden.” De mening van Hans is dat flexwerkers de grote verliezers zijn is ten dele waar. Het zijn met name de minder betaalde banen en dus de minder hoogopgeleide flexwerkers die aan het kortste einde trekken. Juist voor hen zijn vaste banen in combinatie met een leer budget een uitstekende uitkomst.

Voortschrijdend inzicht leert ons dat de overheid een van de grote veroorzakers is van flexwerk. In tijden van crisis stimuleerde het UWV om medewerkers die ontslag kregen over te stappen als zzp’er. Met een aantrekkelijke startersregeling gaf men richting aan terugdringing van de werkloosheidcijfers. Naar onze mening heeft een deel van deze groep zzp’ers de consequenties van zelfstandig ondernemerschap overschat met alle nare consequenties van dien. Anderzijds hebben maatschappelijke veranderingen ervoor zorggedragen dat ondernemerschap in sommige gevallen een voorwaarde moet zijn om aan inkomsten te voldoen. Diverse businessmodellen zoals “Uber” en “Deliveroo” pleiten ervoor dat de “werknemers” verplicht optreden als zzp’er voordat zij daadwerkelijk inkomsten mogen ontvangen. Naar onze mening zorgen deze businessmodellen eerder voor ontwrichting van de arbeidsmarkt. Kortom aanpassing van de wetgeving zou een perspectief kunnen zijn in de terugdringing van flexwerk. Echter is flexwerk sterk afhankelijk van een economische conjunctuur, vraag en aanbod spelen hierin een cruciale rol. Een aanpassing van wetgeving zoals de wet WAB voortschrijft maakt daardoor tijdelijke arbeid duurder.

De consequenties van de wet WAB
De wijzigingen en intrede van de Wet WAB met als doel om vast, - en flexwerk te verkleinen is een prima uitgangspunt. De vraag is of de instrumenten binnen de wet WAB daadwerkelijk het gat gaan dichten tussen vast, - en flexibel werk. Op basis van onze ervaring en inschatting zal het in ieder geval gaan leiden tot een stijging van het aantal zzp’ ers. Immers als flex medewerkers (inhuur via uitzend en payroll bedrijven) te duur worden dan stapt men over op andere vormen van flexibiliteit. De inzet van een zelfstandigen (zzp’ers) biedt hierin een oplossing.

Daarnaast is en blijft Nederland een land waar flexibele arbeid zo stevig is ingebed in de inrichting van de arbeidsmarkt, dat het duurder maken van de tijdelijke arbeid, het probleem slechts zeer contract-4085336_1920beperkt oplost. Eerder pleiten wij voor een verplicht leer/scholingsbudget voor flexwerkers om met name medewerkers met een scholingsachterstand in de toekomst beter te laten aansluiten op de arbeidsmarkt. Ook Dhr. Borstlap is een pleitbezorger voor deze regeling. Hij beveelt tevens aan dat iedereen die werkt (ook zzp’ ers) een verzekering tegen arbeidsongeschiktheid krijgen. Daarnaast pleit hij voor een (leer)budget dat individueel kan worden ingezet tegen kennisveroudering.

De wet WAB levert een bijdrage in hoogconjunctuur (lees schaarste aan arbeid). Er zijn weinig werkgevers die moeite hebben om iets meer te betalen in een markt die overspannen is en waarin hoogconjunctuur zorgt voor prima bedrijfsresultaten. Echter in laagconjunctuur zal de wet WAB naar onze mening contraproductief gaan werken. Immers in tijden van onzekerheid kiest een werkgever niet voor vaste aanstellingen of uitbreiding van het personeelsbestand. Juist dan biedt flexwerk een uitkomst in het opvangen van tijdelijke extra pieken. Wij zijn dan ook zeer benieuwd of deze wetgeving een lang leven is beschoren.

Onze blik op de toekomst
Laten we hopen dat in de toekomst werkgevers eerder de verantwoordelijkheid pakken om flex talent sneller een vast dienstverband aan te bieden. Daarnaast is een vast percentage in het flex tarief wat daadwerkelijk wordt ingezet als opleiding/scholing een deel van de oplossing. Tevens heeft de overheid hierin een voorwaardenscheppende rol. Niet alleen in hoogconjunctuur maar ook in recessie tijd. Kortom overheid neem de verantwoordelijkheid in recessietijd in bevorderende maatregel voor een arbeidsmarkt. Daarnaast ligt er voor de overheid een taak om kritisch te kijken naar nieuwe platvormen zoals “Uber” en “Deliveroo” om een signaal af te geven of zzp constructies hierin passend zijn.

Wat is onze bijdrage hierin?
Vanaf de start van onze organisatie bieden wij organisaties de mogelijkheid medewerkers direct of tussentijds een vaste aanstelling te bieden. Want wij zijn van mening dat als er een klik is ontstaan tussen werkgever en kandidaat dit huwelijk rechtstreeks of tussentijds bezegeld mag worden met een vaste aanstelling. Laat onze rol hierbij louter die zijn van ceremoniemeester. Nieuwsgierig naar onze werving & selectie en/of detachering en ad interimdiensten? We maken graag kennis met u.   

foto

Het enthousiasme zijn geduld, openheid en oprechte interesse maakt dat hij kan zorgen voor de juiste match. Nico Nagelhout heeft goed geluisterd naar waar ik naar op zoek was en daar de juiste match bij gezocht. Nico wil echt dat de match lukt en stelt dat voorop. Het gaat Nico niet om het plaatsen van een kandidaat maar het gaat hem erom dat de kandidaat ook op de juiste plaats terecht komt, zoals het ook hoort.

Michiel Gijsbers